Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: > Strona główna>Life design 50+

Wydruk, pdf

Słownik

W niniejszej sekcji znajdziesz wytłumaczenie wybranych pojęć, które wiążą sie z przedsiębiorczością.

Autonomia i niezależność jedna z wartości zawodowych, którą osoby mogą kierować się w pracy. Autonomia i niezależność jako wartość charakteryzuje osoby, które lubią w pracy same podejmować decyzje dotyczące tego co i jak mają robić.

Bezpieczeństwo i stabilizacja jedna z wartości zawodowych, którą osoby mogą kierować się w pracy. Bezpieczeństwo i stabilizacja jako wartość charakteryzuje osoby, które lubią w pracy czuć się pewnie. Wolą wykonywać pracę, na której się dobrze znają i w której nie wiele się zmienia.

Biznesplan Inaczej plan biznesowy. Zawiera uporządkowane informacje, które pokazują opłacalność pomysłu na działalność gospodarczą.

Etyka zawodowa Przyjęty w danym środowisku zawodowym zbiór zasad postępowania. Zasady etyki zawodowej odnoszą się do tego, co uznano w danym środowisku za pożądane, jak i niepożądane – co powinno się robić i jak nie powinno się postępować.

Mocne strony Cechy osób (np. umiejętności), które wyróżniają osobę. Inaczej atutu osoby, pokazujące, że jest ona w czymś dobra, warta polecenia. Mocne strony odnoszą się do obszarów działań, w których dana osoba czuje się dobrze i lubi wykonywać tego typu pracę.

NetworkingInaczej sieć kontaktów w biznesie. Nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi osobami (przedsiębiorcami) w celu zwiększenia wzajemnych szans na sukces w działalności gospodarczej. Networking polega na wymienianiu się informacjami, pomaganiu sobie, dostarczaniu zasobów, popieraniu się (polecaniu się nawzajem), a także wspólnym realizowaniu zleceń.

Kompetencje zawodowe Cechy osoby, które przejawiają się w działaniach prowadzących do wykonania zadań zawodowych na wymaganym poziomie. Przejawiają się w zachowaniach, które pomagają osiągnąć wymagane efekty.

KooperantPrzedsiębiorca, który wykonuje pewną część prac lub dostarcza określonych elementów (półproduktów, usług), stanowiących część końcowego produktu (usługi), wytwarzanego (dostarczanego) przez głównego wykonawcę.

Kwalifikacje zawodowe Dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzającą, że dana osoba nabyła możliwość wykonywania określonych prac, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Profesjonalizm Inaczej fachowość, oznacza podejmowanie działań na najwyższym możliwym poziomie rzetelności oraz zgodnie ze standardami obowiązującymi w danym zawodzie (na danym stanowisku).

Profil kompetencyjny – Lista kompetencji wymaganych z perspektywy określonego stanowisku lub pełnionej roli wraz z wyznaczonymi poziomami oczekiwanymi tych kompetencji.

PrzedsiębiorcaOsoba, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest zarówno właściciel firmy zatrudniającej wielu pracowników, jak i osoba, która prowadzi jednoosobową działalność, czyli sama się zatrudnia.

Przedsiębiorczość1)  Cechy potrzebne osobom do tego, aby dobrze radzić sobie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 2) W naszym serwisie jest to również jedna z wartości zawodowych, którą osoby mogą kierować się w pracy. Przedsiębiorczość jako wartość charakteryzuje osoby, które bardziej wolałyby pracować na własny rachunek, niż pracować dla kogoś.

Słabe strony – Inaczej obszar do rozwoju. Cechy osób (np. umiejętności), które warto doskonalić, aby lepiej radzić sobie z wykonywaniem wyznaczonych zadań.

Umiejętności Możliwość wykonywania przez osoby konkretnych działań w sposób płynny i elastyczny, zapewniający osiągnięcie jakiegoś celu lub wyniku.

Wartości zawodowe Właściwości (cechy) osoby, które podpowiadają jej jaką pracę oraz w jakich warunkach wolałaby wykonywać. Podjęcie pracy zgodnej z własnymi wartościami zawodowymi jest ważne dla dobrego samopoczucia i odczuwania zadowolenia z tej pracy.

Zarządzanie1) Inaczej kierowanie, obejmuje takie działania jak planowanie, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań w określonym obszarze firmy. 2) W naszym serwisie jest to również jedna z wartości zawodowych, którą osoby mogą kierować się w pracy. Zarządzanie jako wartość charakteryzuje osoby, które najbardziej wolałyby pracować jako szefowie, kierować ludźmi i być odpowiedzialne za konkretny obszar w organizacji lub za całą firmę.

Przeczytaj treść ponownie