O projekcie


Nasz projekt: „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+" jest realizowany w ramach Priorytetu VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1-Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. - 31.07.2014 r.

Projektodawcą jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni. Projekt realizujemy w partnerstwie z: Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Cel główny projektu:
Opracowanie i przetestowanie w Gdyni od 02.2012 do 07.2014 innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+, pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu:
1. Diagnoza aktualnej sytuacji osób 50+ i wzrost wiedzy na temat oferty wsparcia tej grupy.
2. Zwiększenie efektywności doradców zawodowych poprzez wyposażenie ich w innowacyjne narzędzia pracy z osobami 50+.
3. Rozszerzenie oferty wsparcia osób 50+ przez opracowanie i udostępnienie innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej.
4. Kompleksowe przygotowanie poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne 60 osób (29K, 31M) 50+ pozostających bez zatrudnienia do wejścia na rynek pracy przez podejmowanie działalności gospodarczej.
5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+.

Innowacyjność projektu:


W ramach projektu powstanie nowe autorskie narzędzie dla doradców zawodowych
    – aplikacja Life design 50+

Wartość dodana projektu:

EKSPERCI ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU:

Fundacja Gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Eksperci zewnętrzni:

Koordynatorzy ze strony Lidera i Partnerów Projektu

Upowszechnianie projektu i kontakt z mediami: