Projektodawca i partnerzy


2d0e72c8ad7ae994cbe4cb53fc383c27.jpg

Fundacja Gospodarcza powstała w 1990 roku. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przeciwdziałania bezrobociu. Z jej usług skorzystało już ponad 41 tys. osób.

Misją Fundacji Gospodarczej jest zapewnienie klientom możliwości rozwoju zawodowego oraz gospodarczego na wysokim poziomie poprzez usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.

W ofercie Fundacji Gospodarczej znajdują się:
Szkolenia:

Doradztwo:

Usługi informacyjne:

4e28cbb4bd66a27a731daa1c870366a4.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Gdynijest jednostką organizacyjną samorządu powiatu i wchodzi w zakres Publicznych Służb Zatrudnienia. Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uprawniony jest do udzielania wszechstronnej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osobom nie mogącym znaleźć pracy, poprzez m.in.:

Poza działaniami skierowanymi do osób bezrobotnych PUP prowadzi ścisłą współpracę z pracodawcami i oferuje im profesjonalną rekrutację pracowników, upowszechnianie ofert pracy, organizowanie targów pracy oraz na specjalne życzenie pracodawców organizuje indywidualne i specjalistyczne giełdy pracy.
W celu zwiększenia zakresu i atrakcyjności oferowanych usług dla osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni pozyskuje środki finansowe na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na programy finansowane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W obecnym okresie programowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUP w Gdyni od 2008 r. realizuje projekty systemowe skupione głównie na osobach w wieku do 24 lat, powyżej 50 r.ż. i niepełnosprawnych. Do tej pory udział w nich wzięło 827 osób, w tym 142 osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Jako partner w projektach współfinansowanych z EFS, PUP w Gdyni występował czterokrotnie, w tym w projekcie „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”, w którym liderem jest Fundacja Gospodarcza. Zadaniem PUP jest udział ekspertów podczas opracowywania wstępnej wersji produktu, czynny udział w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu opracowanego produktu oraz jego testowanie.

05247e535cca2c7f2f3613a2f9d7cd3c.jpgInstytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.
Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.
Instytut należy do najwyżej cenionych instytucji opiniotwórczych, tzw. think tanks w Polsce. Łączy problematykę gospodarczo-rozwojową na poziomie krajowym i międzynarodowym z podejściem regionalnym.
Spojrzenie IBNGR na rozwój i politykę gospodarczą cechują:

Analizy i rekomendacje kierujemy przede wszystkim do rządu RP, agend rządowych i parlamentarzystów, samorządów terytorialnych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej, innych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych oraz do szerokiej opinii publicznej. Odbiorcami naszych analiz są także firmy krajowe i zagraniczne.